Háttvísi – Hugvit – Heilbrigði

Skólareglur

Í Heiðarskóla er lögð áhersla á jákvæð samskipti milli allra sem þar starfa: nemenda, kennara og alls starfsfólks. Lögð er áhersla á að nemendur fái jákvæða og uppbyggjandi leiðsögn varðandi hegðun og framkomu og áhersla lögð á gagnkvæma virðingu og tillitssemi.

Lögum samkvæmt skulu skólar setja skólareglur sem skylt er að fara eftir. Til að starfsandi og skólabragur sé sem bestur í okkar skóla höfum við sett okkur fáar og skýrar reglur. Einnig kemur þar skýrt fram hvernig brugðist er við agabrotum.  

Skólareglur Heiðarskóla gilda hvar sem nemendur eru á vegum skólans, hvort heldur í kennslu, innan veggja skólans eða utan, á skólaskemmtunum, á skólalóð, vettvangsferðum, félagsstarfi eða ferðalögum.

1.    Við stundum námið af bestu getu  og mætum stundvíslega.

2.    Við komum fram af kurteisi og tillitssemi og förum að fyrirmælum starfsfólks.

3.    Við göngum vel um og stofnum hvorki öryggi okkar né annarra í hættu.

4.    Við hugum vel að heilsu okkar og neytum ekki tóbaks, áfengis eða ólöglegra vímuefna

5.    Við notum tæki á skólatíma einungis með leyfi starfsfólks.


Nánari lýsing á skólareglum

1.     Við stundum námið af bestu getu  og mætum stundvíslega.

Nám er vinna sem ætlast er til að nemendur skili af sér, jafnt í skóla sem heima. Kennarar vinna að því með jákvæðum aga og í samráði við forráðamenn að nemendur virði kennslustundir sem dýrmætan vinnutíma.  Kennari fylgist með námsframvindu og hegðun nemenda sinna og gerir ráðstafanir í samræmi við skólareglur ef út af ber. Mikilvægt er að nemendur komi á réttum tíma í kennslustundir. Heimilt er að gefa fjarvist  mæti nemandi eftir að 15 mínútur eru liðnar af kennslustundinni.

 

2.    Við komum fram af kurteisi og tillitssemi og förum að fyrirmælum starfsfólks.

Það er sameiginlegt markmið skólans og heimilanna að rækta með börnum og unglingum almenna kurteisi og viðurkenndar samskiptareglur manna í milli. Við komum fram við aðra, eins og við viljum að aðrir komi fram við okkur. Til þess að skólabragurinn sé sem bestur, góður árangur náist og öllum líði vel ber nemendum að fara að fyrirmælum starfsfólks.

 

3.    Við göngum vel um og stofnum hvorki öryggi okkar né annarra í hættu.

Mikilvægt er að nemendur temji sér góða umgengni í og við skólann, s.s. í skólastofunni, matsal, á göngum og skólalóð. Nemendur skulu hengja upp yfirhafnir og setja skó á viðeigandi staði.

Allir eiga rétt á að finna til öryggis í skólanum. Framkoma og hegðun nemenda skal vera þannig að hún ógni ekki öryggi annarra. Mæti nemandi með eldfæri, hníf eða annað, sem getur skaðað hann sjálfan eða aðra í skólanum, verður það umsvifalaust tekið af honum og málinu vísað til stjórnenda.Við erum á skólasvæðinu á skólatíma. Vilji foreldrar heimila barni sínu að yfirgefa skólann eða skólalóðina á skólatíma, skal það tilkynnt til ritara skólans. Komi nemandi á hjóli, hjólaskautum, hjólabretti, sleða eða einhverjum öðrum farartækjum, skulu þau ekki notuð á skólalóðinni á skólatíma.
 

4.    Við hugum vel að heilsu okkar og neytum ekki tóbaks, áfengis eða annarra vímuefna.

Mikilvægt er að nemendur hugsi vel um heilsu sína og temji sér að borða hollan og góðan mat. Sælgæti og neysla gosdrykkja er bönnuð í skólanum á skólatíma, nema í sérstökum undantekningatilfellum og þá með leyfi kennara.
 

5.  Við notum tæki á skólatíma einungis með leyfi starfsfólks.

Mynd- og hljóðupptaka er með öllu óheimil á skólatíma, nema með sérstöku leyfi kennara og þá í námslegum tilgangi. Spjaldtölvur sem nemendur hafa afnot af og eru eign skólans skal einungis nota í námslegum tilgangi á skólatíma. Nemendur eru hvattir til þess að leggja tæki til hliðar í frímínútum og nýta þær til þess að styrkja félagstengsl. Í kennslustundum eiga nemendur ekki að vera með tæki sem tengjast ekki náminu og valda truflun.


Almenn viðbrögð við agamálum

Kennari ræðir við nemendahópinn um skólareglurnar og viðbrögð við agamálum og gerir hann samábyrgan fyrir góðum bekkjaranda og hvetjandi námsumhverfi. Kennari tekur á agamálum inni í bekk. 

1. stig
Ef það kemur í ljós að einstaklingur er ábyrgur fyrir truflun í kennslustund eða gerist á annan hátt brotlegur við skólareglurnar, ber kennara/starfsmanni að ræða við nemandann einslega. Nemanda gefst tækifæri til að leiðrétta og bæta fyrir brot án frekari beitingar viðurlaga. Kennari, umsjónarkennari, stjórnendur eða aðrir starfsmenn skólans geta aðstoðað nemandann við að leysa úr sínum málum. Breyti nemandi ekki hegðun sinni fer málið á 2. stig.

2. stig

Kennari velur að fara leið a.) eða b.) allt eftir alvarleika málsins.

a.) Kennari hefur samband við foreldra/forráðamenn, upplýsir þá um málið og kallar eftir  samráði við lausn þess.

b.)            Kennari fær aðstoð deildarstjóra í málinu. Takist að leysa málið eru foreldra/forráðamenn upplýstir um málið og lausn þess. Ef það tekst ekki að leysa málið með nemandanum þá hefur deildarstjóri samband við foreldra/forráðamenn til þess að upplýsa um málið og óskar um leið eftir að þeir taki þátt í lausn þess.

Beri slíkt ekki tilætlaðan árangur fer málið á 3. stig.

3. stig

Málinu vísað til skólastjóra. Foreldrar/forráðamenn ásamt nemenda eru kallaðir á fund þar sem reynt er að finna lausn. Ef ekki tekst að finna lausn á vanda nemandans og ef hegðun hans kemur í veg fyrir eðlilegt skólastarf vísar skólastjóri málinu til sálfræðings skólans með samþykki foreldra/forráðamanna eða vísar honum úr skóla tímabundið, meðan reynt er að finna lausn á vanda nemandans (sbr. 14. gr í lögum um grunnskóla nr. 91/2008). Skólastjóra ber að ræða við foreldra/forráðamenn áður en gripið er til slíkrar brottvísunar og hún tilkynnt til Fræðsluskrifstofu.

Ef ekki tekst að leysa vanda nemanda innan skólans á viku, vísar skólastjóri málinu til Fræðsluyfirvalda.  Fræðsluyfirvöld bera ábyrgð á að tryggja nemenda skólavist innan hæfilegs tíma frá brottvísun.

 

Skýr mörk

Starfsfólk og nemendur skólans skilgreina ákveðin mörk sem eiga að stuðla að auknu öryggi

í skólanum og skapa aðstæður til að nemendur geti öðlast sjálfsstjórn, eflt félagsþroska og náð árangri.

 

Mörkin okkar eru:

·         Ekkert ofbeldi né einelti

·         Engin vopn né vímuefni

·         Engar ógnanir, ögranir eða hótanir við neinn í skólasamfélaginu

·         Engin skemmdarverk eða þjófnaðir

·         Engin mismunun t.d. vegna uppruna, fötlunar, kyns og svo framvegis
 

Fari nemandi yfir þessi skýru mörk er málinu vísað til stjórnenda og foreldrar/forráðamenn upplýstir um málið og óskað um leið eftir að þeir taki þátt í lausn þess.

 

Við alvarleg agabrot getur komið til brottvísunar án áminningar. Komi brottvísun til framkvæmda eiga nemandi og forráðamenn hans rétt á andmælum samkvæmt 13. grein stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Skólareglurnar voru endurskoðaðar haustið 2014.

ad_image ad_image ad_image